תיקון 34 מסלולי הרישוי החדשים

תיקון 34 - שלבי תהליך הרישוי עסק החדשים

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים – שלבי תהליך הרישוי

***בין התנאים לכניסה למסלולים בהליך מזורז - העסק בהקמה / תכנון / טרם נפתח*** 

התיקון לחוק יצר מספר מסלולי רישוי חדשים לעסקים. להלן פירוט על אודות שלבי התהליך לכל מסלול:

מסלול על יסוד תצהיר

שלב א' – על המגיש (בעל העסק) להגיש את כל המסמכים הנדרשים לקבלת רישיון על פי החוק, ובהם צילום ת"ז, הסכם שכירות, בקשה לרישיון עסק (באמצאות אדריכל רישוי), בצירוף תצהיר כי ניתן היתר על פי חוק התכנון והבנייה/ לא הצליח לאתר את ההיתר/ לא ביצע בעסק עבודה טעונה היתר + תצהיר (סה"כ שני תצהירים) מאומת כדין (חתום ע"י עורך דין), ובו הוא מצהיר כי:

 • מתקיימים בעסק או במבקש, לפי העניין, התנאים למתן הרישיון שפורסמו במפרט האחיד או לצד המפרט האחיד לפי הוראות סעיף 7 ג 2. אלו התנאים כאמור שדרשה רשות הרישוי לפי סעיף קטן (ד) 3 ככל שדרשה.
 • לא מתקיימים סייגים המונעים מתן היתר מזורז לפי סעיף 6 א 2.
 • ידועה לו חובתו להבטיח כי התנאים ברישיון שהתנה נותן האישור, ושפורסמו במפרט האחיד, או לצד המפרט האחיד, וכן התנאים שדרשה רשות הרישוי כאמור – יתקיימו בעסק בכל עת.

שלב ב' – רשות הרישוי תמסור מיידית אישור על הגשת המסמכים והתצהיר – ויראו בעסק כמי שקיבל רישיון.

שלב ג'1. קבלת רישיון העסק (בתוך חמישה ימי עסקים).

2. העברת הבקשה לכל גורמי האישור.

מסלול "היתר מזורז א'"

שלב א' – בעל העסק יגיש את כל המסמכים הנדרשים לקבלת היתר מזורז א' על פי החוק, בצירוף תצהיר כי ניתן היתר על פי חוק התכנון והבנייה/ לא הצליח לאתר את ההיתר/ לא ביצע בעסק עבודה הטעונה היתר.

שלב ב' – בתוך 21 ימי עסקים: בדיקת הבקשה על ידי הרשות המקומית ומתן מענה מתוך אחת האפשרויות הבאות:

 1. על פי המידע שהגיש המבקש או על פי מידע נוסף שבידי רשות הרישוי לא ניתן לתת היתר מזורז לעסק לפי חוק זה.
 2. על בעל העסק להשלים מסמכים חסרים בתיק הרישוי.
 3. על בעל העסק להגיש מסמכים נוספים ולמלא אחר תנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי.
 4. הבקשה מאושרת.

שלב ג' – להוסיף תצהיר מאומת על ידי עורך דין, ובו התחייבות כי:

 • מתקיימים בעסק או במבקש, לפי העניין, התנאים למתן הרישיון שפורסמו במפרט האחיד או לצד המפרט האחיד לפי הוראות סעיף 7 ג 2, כאמור התנאים שדרשה רשות הרישוי לפי סעיף קטן (ד) 3 ככל שדרשה.
 • לא מתקיימים סייגים המונעים מתן היתר מזורז לפי סעיף 6 א 2.
 • ידועה לו חובתו להבטיח כי התנאים ברישיון שהתנה נותן האישור, ושפורסמו במפרט האחיד, או לצד המפרט האחיד, וכן התנאים שדרשה רשות הרישוי כאמור – יתקיימו בעסק בכל עת.

שלב ד' – רשות הרישוי תמסור מיידית אישור על הגשת המסמכים והתצהיר – ותראה בעסק כמי שקיבל היתר מזורז.

שלב ה'1. היתר מזורז לחצי שנה (בתוך חמישה ימי עסקים).

2. העברת הבקשה לכל גורמי האישור.

מסלול "היתר מזורז ב'"

שלב א' – בעל העסק יגיש את כל המסמכים הנדרשים לקבלת היתר מזורז ב' על פי החוק, בצירוף תצהיר כי ניתן היתר על פי חוק התכנון והבנייה/ לא הצליח לאתר את ההיתר/ לא ביצע בעסק עבודה טעונה היתר + מסמכים נוספים, אם נדרשים.

שלב ב' – בדיקה ברשות. הבדיקה תתבצע בתוך שבעה ימי עסקים. אם לא תיענה בסירוב – התהליך יימשך.

שלב ג'בתוך 14 ימי עסקים. בדיקת הבקשה על ידי הרשות המקומית ומתן מענה מתוך אחת האפשרויות הבאות:

 1. על פי המידע שהגיש המבקש או על פי מידע נוסף שבידי רשות הרישוי לא ניתן לתת היתר מזורז לעסק לפי חוק זה תוך כדי עדכון שאר גורמי האישור.
 2. על בעל העסק להשלים מסמכים חסרים בתיק הרישוי.
 3. על בעל העסק להגיש מסמכים נוספים ולמלא אחר תנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי.
 4. הבקשה מאושרת.

שלב ד' – להוסיף תצהיר מאומת על ידי עורך דין (ראה לעיל).

שלב ה' + ו' – בתוך 52 ימי עסקים תבדוק הרשות את המסמכים ותעדכן את גורמי האישור.

שלב ז' – מענה בתוך 64 ימי עסקים, עם אחת מארבע האפשרויות הבאות:

 • מאשר.
 • מאשר בכפוף לתיקון הליקויים בתוך תקופה שיקבע נותן האישור.
 • מתנגד (יש לתת הסבר מנומק).
 • מאשר בתנאים.

שלב ח'היתר מזורז לחצי שנה, כולל עדכון גורמי הרישוי (בתוך חמישה ימי עסקים)
בתנאים הבאים:

 • הרשות קיבלה הסכמה של גורמי האישור.
 • עברה תקופת ההמתנה לאישורים מגורמי האישור.

*המפרט אמור להיכנס לתוקף ב- 01-04-2019 (נדחה לספטמבר 2019, בגלל הבחירות)

**עסק אשר קיימות בו חריגות בנייה / שימוש חורג אינו נכלל במסלולים - רישוי רגיל.

נשמח לשמוע מכם

התקשרו אלינו:
03-903-3003

לקבלת הצעת מחיר ולמידע נוסף, השאירו פרטים ונחזור אליכם

נא למלא את כל השדות
הודעתך נשלחה בהצלחה