לכל עסק החוקים והתקנות שלו. אופי ההגשה משתנה מרשות לרשות. תכנון העסק טרם הפתיחה על ידי צוות המשרד יכול לחסוך לכם הוצאות מיותרות על סידור מחדש. הליך הרישוי אינו פשוט כלל, שכן בעסקי המזון לדוגמה ישנם תקנים וסדרים קבועים במטבח ויש לשמור על רצף עבודה אחיד לאורך קו הייצור במקום, ללא תלות בגודל העסק.

נושא רישוי העסקים הוא באחריות משרד הפנים. לחוק רישוי עסקים יש שלוש מטרות מרכזיות:

 • הגנת הסביבה
 • מניעת סכנות בטיחותיות ובריאותיות לשלום הציבור
 • הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה וכן הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ולטובתו של בעל העסק. הרישיון בא להבטיח, בין השאר, עמידה בדרישות חוקי התכנון והבנייה, סידורי כיבוי אש, בטיחות בעבודה, קיום תנאי תברואה נאותים, מניעת מטרדים לסביבה, מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים, מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי, כגון עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה ומקומות עינוג ציבוריים.

עסק טעון רישוי על פי החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית. הרישיון הוא אישי וייחודי למקום ולסוג העסק. קבלת הרישיון מותנית בעמידה בתנאים ובדרישות החוק וכן באישורם של משרדי ממשלה רלוונטיים, של הרשות המקומית ושל גורמים נוספים.

על פי החוק אין הרשות המקומית יכולה להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים וללא אישורם של כל גורמי הרישוי. גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על הפניות אליהם בזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים. עמידה מראש בתנאים מקצרת באופן טבעי את תהליך הרישוי.

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק ביוזמתה או ביוזמת נותן האישור אם העסק חרג מתנאי הרישיון.

חל איסור על משרדי ממשלה, על חברות ממשלתיות ועל רשויות מקומיות להתקשר בקשר חוזי עם עסקים טעוני רישוי שאין להם רישיון עסק תקף. ניהול עסק ללא רישיון הוא עבירה פלילית לכל דבר, והעסק צפוי לצו סגירה מנהלית. בעלי העסק צפוי להיתבע לדין, ולשאת בעונש של קנס גבוה ואף מאסר על תנאי או בפועל.

חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה. בשילוב עם חוק התכנון והבנייה הוא בעל השפעה רבה על איכות חייהם של התושבים ברשויות המקומיות.

רישיון העסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק על פי מטרות החוק, כאמור – הן לטובת הציבור הרחב והן לטובתו של בעל העסק.

מעורבותו האינטנסיבית של משרד הפנים בנושאים הבאים מעידה על החשיבות שהוא מייחס לנושא רישוי עסקים:

 • ייזום הצעות חקיקה בנושאי רישוי עסקים.
 • טיפול בקביעת עסקים טעוני רישום וסיווגם בהתייעצות עם משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ועם הרשויות המקומיות.
 • גיבוש תכניות הדרכה, חומר הדרכה והשתלמויות בנושא רישוי עסקים.
 • הכנת ניירות עמדה, ריכוז ועדות מרכזיות והכנת דו"חות ומסמכים.
 • ייעוץ והנחיה של מנהלי המחוזות בנושאי רישוי עסקים.
 • ביקור ברשויות לשם הדרכה והכוונה במטרה להבטיח את יישום חוק רישוי עסקים.
 • מתן ייעוץ טלפוני וייעוץ בכתב לרשויות בנושא רישוי עסקים.
 • כתובת לבעיות רישוי בין הרשויות המקומיות לבין משרדי הממשלה הנוגעים בדבר.

פותח עסק חדש?


הרשויות דורשות ממך שרטוטים של העסק כתנאי להגשת בקשה לרישיון עסק ולפתיחת תיק רישוי? כנראה שהעסק שלך הוא עסק טעון רישוי על פי הצו לרישוי עסקים 2013. על כל עסק טעון רישוי חלה החובה לעמוד ברישות הגופים המאשרים. על כל העסקים טעוני הרישוי חובה להגיש בקשה לרישיון, שתכלול:

 • תכנית מפורטת של העסק
 • חתכים מקומיים
 • חזית העסק
 • תרשים המגרש
 • תרשים הסביבה
 • לעסקים מתחום המזון – פרשה טכנית
 • למפעלים – מסמך מידע סביבתי

לכל עסק החוקים והתקנות שלו. אופי ההגשה משתנה מרשות לרשות. תכנון העסק טרם הפתיחה על ידי צוות המשרד יכול לחסוך לכם הוצאות מיותרות על סידור מחדש. הליך הרישוי אינו פשוט כלל, שכן בעסקי המזון לדוגמה ישנם תקנים וסדרים קבועים במטבח ויש לשמור על רצף עבודה אחיד לאורך קו הייצור במקום, ללא תלות בגודל העסק.

אילו עסקים מופיעים בצו?


הצו מחולק לעשר קבוצות, והוא מפרט מהם העסקים הטעונים רישוי:

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה

קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 4 – מזון

קבוצה 5 – מים ופסולת

קבוצה 6 – מסחר ושונות

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה

קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

"החיים עוברים ומתקדמים קדימה, התעסקות עם העבר לא תשנה את העתיד"
ז'אן קלוד מקס